Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» προκήρυξε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας γυναικών που απειλούνται από την ανεργία καθώς και άνεργων γυναικών...

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις οκτώ Περιφέρειες και συγκεκριμένα την Kρήτη, τα Ιόνια Νησιά, το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ενισχύονται οι παρακάτω δύο δράσεις:

Η πρώτη απευθύνεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35, ενώ η δεύτερη στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Δικαιούχοι της δράσης είναι γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, οι οποίες:

• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
• έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
• απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.,
• αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στην χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ευρω έως 20.000 ευρω ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Επίσης , επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρω του ετήσιου µμισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας µε πρόσληψη ανέργων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, μπορεί να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ευρω. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

-Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).
-Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
-Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
-Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, µε σκοπό την υποστήριξη των υποψήφιων επενδυτών στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία και του νεοπροσλαμβανόμενου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
-Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1 Σεπτεμβρίου 2012.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1 Μαρτίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Μαρτίου 2013.

Οι Προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή , το αργότερο σε επτά ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τις 5 Απριλίου 2013.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr). Πηγή: tanea.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com